Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-06-21

Sommargäster på Hinseberg


Inlägget har följande kategorier:

Lagom till semestrarna vill jag dela med en intressant sommarbild från anstalten Hinseberg.

Anstaltens senaste tillskott anlänt som ett steg i anstaltens miljöarbete! Ett tjugotal får kommer att beta på anstaltens betydande grönområden och således göra en tjänst för miljön och samtidigt sätta liv i anstaltens fina parkområden. Något som både intagna och personal såväl som besökande uppkatar och ger positiv återkoppling om.

Anstalten har betydande areal grönytor som måste klippas sommartid, mycket yta är inte möjlig att klippa med traktorklippare. Detta på grund av alltför stora lutningar och ojämnheter.

Får är lätta och smidiga djur som betar även lutande ytor och runt träd utan att skada trädens bark vilket gör dem lämpliga för uppdraget. Utöver detta har anstaltens miljögrupp uppskattat att vidare förtjänster kommer vara:

  • Insparad arbetstid om (ca 20tim per vecka) på gräsklippning under den intensiva perioden maj – september, tid som bättre kan utnyttjas tillsammans med intagna i ex. växthusverksamheten.
  • Mindre maskinell klippning sparar bränsle, upp emot 1000 L är vår beräkning. Vilket är en betydande miljövinst.
  • Grönytor som endast klipps gynnar enbart gräsarter i floran, att låta betande djur sköta gräsklippningen gynnar ett större antal av arter ex flertalet blommor.  Den biologiska mångfalden gynnas därmed av betande får vilket är en viktig del i miljöarbetet.                      

Fåren är det senaste steget i anstaltens arbete för att nå en miljöcertifiering och om försöket slår väl ut kan sommargästerna säkert komma att bli en uppskattad tradition.

 

Glad sommar.

Jacques Mwepu