Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar Adrian och Johanna delar med sig av sina nya kunskaper till sina kollegor.

2018-02-26

Vi har nytt verktyg i Jämställdhet och våldsförebyggande arbetet!


Inlägget har följande kategorier:

Två medarbetare på anstalten Hinseberg var nyligen på en utbildning i hur man kan möta attityder och våldsvärderingar bland unga intagna. Kunskapen har de nu börjat sprida vidare som ett led i att nå ut till hela Kriminalvården.

Hinseberg har de senast åren jobbat intensivt med jämställdhetsintegrering, ett uppdrag som regeringen ålagt samtliga myndigheter. Efter drygt två år med olika insatser (utbildning, värderingsövningar etc) har vi nu tagit ett nytt steg framåt genom en ny utbildning som benämns "Åskådarens roll i ett jämställt samtalsklimat" (ÅJS).

Kriminalvården har som ett led i att uppnå delar av målen i regeringsuppdragen för jämställdhetsintegrering och unga och våldsamma klienter beslut att göra en, för kriminalvården, anpassad version av våldspreventionsmetoden "Mentors in violence prevention" (MVP).

Syftet med insatsen är att stödja arbetet med att motverka diskriminering och främja jämställdhet. Genom att hitta en metod/ett arbetssätt som bidrar till ett klimat som är fritt från hot och våld klienter emellan och mot kriminalvårdens medarbetare. I denna metod som kan genomföras på olika sätt uppmärksammas och motarbetas såväl oreflekterade jargonger som medvetna trakasserier för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön inom kriminalvården.

Medarbetarna Adrian Russo och Johanna Hallkvist har varit på kurs och delar med sig av sin kunskap

Nyligen har två medarbetare från anstalten deltagit i ÅJS-utbildningen i syftet att implementera och sprida metoden i samtliga arbetslag på Hinseberg i samband med APT. De två medarbetarna beskriver en intressant och direkt användbar utbildning som de nu är redo att föra vidare. För att vi tillsammans ska kunna förbättra förmågan hos oss medarbetare som arbetar klientnära att förhindra diskriminering samt hot och våld, vilket i sin tur bidrar till en god arbetsmiljö och ett stödjande anstaltsklimat.

Efter utbildningen dröjde det inte länge förrän de två medarbetarna satte igång med att föra vidare sina nya kunskaper. De bjöds in för att öva med vår lokala ledningsgrupp och samtliga stödfunktioner på Hinseberg. Det tog oss en hel dag att arbeta pedagogiskt med konkreta och kraftfulla övningar som förtydligar för alla och envar vilket ansvar vi alla har för att förhindra våld. Våra medarbetare bjöds även in till Regional ledningsgrupp i region Mitt och övade med regionchefen och Kriminalvårdscheferna från samtliga VO

Kriminalvården är första myndigheten ut att försöka implementera denna modell utanför skolmiljöer. Teknikerna och övningarna bygger på alla tidigare erfarenheter och har styrkan att på mycket enkla sätt kunna modifiera vidare på nya scenarion som känns igen och är realistiska på våra enskilda enheters nivåer.
Modellen är verkligen ett effektivt verktyg!

  Jacques Mwepu - Anstaltschef, Hinseberg