Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Reviderad bild programledare, handläggare och kvinspar.

2019-01-30

Månadsmöte- samverkan för klientens bästa


Inlägget har följande kategorier:

Det finns flera framgångsfaktorer till den genomtänkta implementeringen. Allt ifrån pedagogiska utbildare/seniorhandläggare på centralnivå, till utbytet krimsticscoacher emellan och kontinuerliga månadsmöten på lokal nivå.

Inför planeringen av månadsmöten brukar jag fråga vad kollegorna i arbetsgruppen önskar för tema, höra med coachkollegor om tips och fråga kollegor om de vill vara med och modellera en övning/intervention. Det tycker jag skapar dynamiska månadsmöten med en delaktighet och engagemang som ligger till grund för ett lärande klimat.

I samband med coachdagarna i Norrköping i september, där seniorhandläggare och krimsticscoacher samlades under två dagar, blev jag och coachkollegan från Hudiksvall, Johanna Persson, intresserade av frivården Sollentunas presenterade månadsmöte, där temat var samarbete mellan programledare och handläggare. Våra kvinspar (chefer) nappade på idén att köra ett gemensamt månadsmöte för frivården Hudiksvall och Gävle där handläggare och programledare kunde diskutera hur samarbetet kan utvecklas. Båda arbetsplatserna har på senare år organiserats om för att anpassas till modern frivård 2018 och lättare kunna arbeta följsamt enligt RBM. En följd av omorganiseringen är en ökad specialisering och olika arbetsgrupper. Det kan å ena sidan ge fördjupad kunskap, å andra sidan kan kunskapen stanna i varje arbetsgrupp om arbetsgrupperna inte kommunicerar med varandra.

Syftet med månadsmötet var:

  • att diskutera hur handläggare och programledare kan förbättra samarbetet
  • att öka kunskapen om varandras arbetsuppgifter
  • att se likheter i de metoder/verktyg vi använder i program och handläggarsamtal

Jag brukar precis som vid klientsamtal dela upp månadsmötet i fyra olika faser (inledning, återblick, intervention/övning, avslutning/hemuppgift) för att hålla en röd tråd och öka inlärningen. Den inledande rundan handlade om förväntningar på dagen. I återblicken belystes förra månadsmötet som handlade om frivårdsappen "utsikt". Utsikt har börjat användas av några klienter mellan programsessionerna och underlättar arbetet med hemuppgifter bland annat. Jag höll en kort presentation om att se Krimstics som RBM i praktiken. Därefter höll programkollegorna Patrik Carlsson och Yvonne Erixon föredrag. Patrik berättade om MI och eventuella vinster med MIK innan programstart. Yvonne föreläste om ROS (relations- och samlevnadsprogrammet) anknytningsteori och sexualitet. Under eftermiddagen belystes några användbara frågeställningar vid programbedömningar. Vi delade därefter in oss i smågrupper för att diskutera de frågeställningar coachkollegan Jenny Ederlöv, frivården Sollentuna, skickat till mig. Frågeställningarna handlar om att ha klienens behov i fokus och sträva efter att samverka för klientens bästa.

  • När i klientens övervakning är det bäst att remittera klienten till ett behandlingsprogram?
  • Hur ska vi jobba parallellt med klienter som går i program?
  • Misskötsamhetshantering- hur gör vi detta på bästa sätt?
  • Mottaglighet kring svåra klientgrupper- hur lär vi ut så klienten lär in?
  • Dokumentation och överlämning- hur överför vi värdefull kunskap om klientens behov till varandra?

Det blev konstruktiva diskussioner och åsikterna gick i vissa fall isär. De flesta ser fördelar med att använda MIK, alternativt att sätta upp mål gemensamt, innan en klient börjar i program. Det finns en enighet att i större utsträckning ha gemensamma träffar där handläggare, programledare och klient sammanstrålar. Exempelvis kan vi tillsammans klargöra roller vid programstart, stämma av hur det går i programmet vid vissa programmöten och programledare bör bjuda in handläggare  vid programavslut. Hemuppgiften till nästa månadsmöte blir att kollegorna i smågrupper fortsätter att diskutera de frågeställningar som togs upp på månadsmötet.

Mats Ädel, programledare och krimsticscoach, frivården Gävle

Läs mer om våra behandlingsprogram här.